Uvažujete o zmene živnosti na inú formu podnikania? V tom prípade sa pripravte na to, že je to proces odlišný, ako keď ste si chceli založiť živnosť. Pôvodná živnosť a založenie s.r.o. sú totiž dva samostatné, rozdielne právne subjekty, čo znamená, že prechod ako taký sa vlastne ani nedeje, ide totiž o založenie novej spoločnosti a následné zrušenie živnosti.

Ako teda postupovať, čo všetko je potrebné absolvovať a kam všade musíte ísť?

Celý proces je možné rozdeliť do štyroch etáp, ktoré vám postupne objasníme.

  1. Založenie s.r.o.

Áno, založiť s.r.o.  je pomerne rýchle, avšak aj náročné.

Je potrebné myslieť na mnoho vecí, aj zdanlivých detailov, no veľmi dôležitých pre správne zapísanie a následné fungovanie vašej firmy.

V prvom rade je nevyhnutné vybrať obchodné meno firmy, zadať jej sídlo a predmet/predmety podnikania.

Nasleduje vypracovanie zakladateľských dokumetov a ich podpis. Na základe týchto dokumentov sa podáva ohlásenie živnosti pre novú s.r.o. Až po vydaní živnostenského listu dochádza k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

  1. Prevod prípadného majetku a zmluvných vzťahov

V prípade, že ste živnosť prevádzkovali pomerne jednoducho, teda ste ako živnostník nedisponovali žiadnym majetkom ani záväzkami či zmluvnými vzťahmi, tento krok môžete preskočiť.

Po vzniku novej s.r.o. je ale nutné všetky zmluvné vzťahy pôvodnej živnosti previesť na novozaloženú spoločnosť. Najčastejšie sa tak vykoná na základe zmluvy alebo dodatkom k pôvodnej zmluve. Prípadný hmotný aj nehmotný majetok pôvodnej firmy živnostníka je potrebné vyradiť pre účely odpisov a dane z príjmov a v novej spoločnosti potom nanovo, správne zaradiť.

Riešením, ako zvládnuť založenie s.r.o. v medziach zákona, môže byť aj uzavretie zmluvy o predaji podniku podľa § 476 a nasl. obchodného zákonníka. Takouto zmluvou prevediete všetky veci, iné práva a iné majetkové hodnoty (vrátane duševného vlastníctva), ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku.

Vaša nová firma tak nadobudne majetok, práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, a to aj pracovnoprávne vzťahy k zamestnancom.

Dôležitými súčasťami zmluvy sú predovšetkým dohoda o prevode vlastníctva k veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, prevzatie záväzkov z predávajúceho na kupujúceho a tiež kúpna cena. Zmluva musí mať adekvátnu písomnú formu a nesmú chýbať podpisy obidvoch zmluvných strán, pravdaže notársky overené.

Je toho skutočne dosť, čím si musíme prejsť ešte predtým, ako sa nám podarí založiť s.r.o. . Ale všetky peripetie a úskalia stojí za to zdolať, obzvlášť, keď si po ich úspešnom zvládnutí splníme svoj dávny sen o vlastnom, úspešnom podnikaní. Súhlasíte?

 

Foto: © luismolinero / Dollar Photo Club

 

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

UTV, Side-by-Side alebo ATV štvorkolka: Aké sú medzi nimi rozdiely?

Svet štvorkoliek je plný rôznych pojmov, ktoré môžu