Finančné poradenstvo v rámci národného hospodárstva tvorí súčasť služieb, kde osobitnú kategóriu tvoria finančné služby. Finančný sektor je pre ekonomiku veľmi dôležitý, nakoľko sa od neho odvíja aj jej celkové napredovanie. Finančný sektor, inak nazývaný aj terciárny sektor je tá oblasť, ktorá podstatným vplyvom zasahuje do ekonomiky. Terciárny sektor je obzvlášť dôležitý najmä v rozvinutých trhových ekonomikách, kde sa služby najviac podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu. Ak nastáva nerovnováha vo finančnom sektore, odráža sa to aj v ostatných sektoroch ekonomiky. Snahou každého národného hospodárstva by teda mala byť snaha o udržanie pozitívnej rovnováhy vo finančnom sektore.

 

Jednou zo spoločností, ktoré sa orientujú na poskytovanie komplexných finančných služieb svojim zákazníkom je aj spoločnosť winners group. Komplexnosť spočíva v tom, že v prípade, ak sa klient obráti na túto spoločnosť s akoukoľvek otázkou z oblasti financií, dostane na ňu odpoveď. Možno tvrdiť, že táto inštitúcia je orientovaná tak, aby poskytovala služby klientom z akejkoľvek finančnej oblasti.

 

Hlavnými subjektmi, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním sú finanční sprostredkovatelia. Sprostredkovanie však nie je realizované zadarmo, ale za ich činnosť im prináleží odmena. Finanční sprostredkovatelia si výšku odmeny (inak nazývanej aj provízia) stanovujú sami. Jej výška závisí od hĺbky a odbornosti poskytnutých služieb. Táto odmena plynie finančnému sprostredkovateľovi priamo.

 

Ďalšou osobitnou kategóriou je finančný poradca. Tento subjekt však nerealizuje poskytovanie finančných služieb. Jeho hlavná náplň spočíva v poskytovaní odborného finančného poradenstva. Vykonáva podrobné analýzy viacerých finančných inštitúcii a finančných produktov vyskytujúcich sa na finančnom trhu. Hlavným cieľom finančného poradcu je klientovi pomôcť v otázkach finančného zabezpečenia. Na základe podrobne vykonanej finančnej analýzy finančný poradca určí inštitúcie a ich finančného produkty, ktoré by mali byť pre klienta najvýhodnejšie. Finančný poradca teda musí mať aktuálny prehľad o tom, čo sa na finančnom trhu deje. Rovnako mu vykonaná analýza a prieskum trhu slúžia na vytváranie osobitných finančných plánov pre jeho klienta. Avšak na to, aby túto poradenskú činnosť mohol vykonávať, musí disponovať oprávnením. Vzťah medzi klientom a finančným poradcom býva upravený zmluvou o finančnom poradenstve, za ktorú klient platí odmenu. Výška odmeny (inak nazývanej aj provízie) je závislá od hĺbky a rozsahu poskytovaných služieb. Činnosť finančného poradcu má veľký prínos pre klienta, nakoľko mu šetrí čas, ktorý môže investovať inam. Pre klientov je často krát veľmi problematické zorientovať sa v možnostiach, ktoré finančný trh ponúka. Práve preto sa s týmto problém radšej obrátia na odborníka z tejto oblasti, ktorý prieskum trhu vykoná za neho.

Facebook Comments

You may also like

Európsky katalóg firiem ALL-THE-BEST.EU: online platforma pre Networking

Európsky katalóg firiem a online platforma All-the-best.eu je