Finančné služby predstavujú samostatnú časť národného hospodárstva, nazývanú aj finančný sektor. Tento sektor zahŕňa všetky služby, ktorých hlavná činnosť je spojená s financiami. Subjektmi, ktoré toto sprostredkovanie realizujú, sú všetky inštitúcie na určitom území, ktoré sa zaoberajú hospodárením s finančnými prostriedkami. Sprostredkovateľských inštitúcii je na finančnom trhu už mnoho.

Delia sa na dve základné kategórie, ktorými sú:

–      špecializované sprostredkovateľské inštitúcie: také, ktoré sa zameriavajú na jeden segment alebo produktový rad. Ak sa spoločnosť zameriava len na určitý segment, služby poskytuje len určitej skupine ľudí. Väčšinou sa jedná o bežných občanov alebo právnické osoby. Ak spoločnosť poskytuje len určitý produktový rad, orientuje sa len na jednu oblasť sprostredkovania. Najčastejšie sa jedná o banky alebo poisťovne.

   sprostredkovateľské inštitúcie pokrývajúce všetky segmenty a oblasti spojených s financiami: predstavujú také inštitúcie, ktoré majú stratégiu nastavenú komplexne. Spoločnosť, ktorá pokrýva všetky finančné oblasti, predstavuje aj spoločnosť winners group. Spoločnosti s komplexnou ponukou nie sú orientované buď na poskytovanie finančných služieb bežným občanom alebo len právnickým osobám. Rovnako sa tiež nezameriavajú len na určitý rad, ale v ich ponuke nájdeme takmer čokoľvek čo sa spája s financiami – od poskytovania poistenia po lízing až cez finančné poradenstvo. Snažia sa prinášam komplexné riešenia.

Finančné sprostredkovanie predstavuje takú činnosť, ktorej vyvrcholením je uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných služieb. Býva realizované finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom, ktorých hlavnou náplňou činnosti je:

–        predkladanie ponúk o produktoch tej finančnej inštitúcie, s ktorou spolupracuje, prípadne podrobná analýza dostupných produktových radov na finančnom trhu,

–       vykonáva ostatné činnosti, ktoré smerujú k uzatvoreniu zmluvy o finančnom sprostredkovaní (väčšinou sa jedná o poskytovanie odbornej pomoci v otázkach finančnej činnosti),

–        po uzatvorení zmluvy sa naďalej aktívne zaujíma o zákazníka a udržiava s ním dobré obchodné vzťahy. Ak má klient nezodpovedané otázky, finančný agent je ten, ktorý má mať na všetko odpoveď.

Sprostredkovateľské činnosti v oblasti finančných záležitostí však nie sú realizované zadarmo. Za to, že finančný sprostredkovateľ klientovi služby poskytol, má právo na finančné plnenie. V oblasti vyplácania odmien nastáva rozdiel medzi finančným agentom a finančným sprostredkovateľom. V prípade finančného agenta je provízia vyplácaná finančnej inštitúcii, pre ktorú finančný sprostredkovateľ činnosť vykonáva a tá je spätne vyplácaná finančnému agentovi. Finančný poradca účtuje odmenu za poskytnutie svojich služieb priamo klientovi, pričom jej výšku si stanovuje sám a je závislá od hĺbky poskytnutia služieb. Finančný poradca uzatvára zmluvu s klientom priamo a finančný agent zmluvu uzatvára v mene finančnej inštitúcie. Finančný trh neustále napreduje dopredu, čo sa odráža aj v jednotlivých ponukách či už finančných agentov, alebo finančných sprostredkovateľov.

Facebook Comments

You may also like

Backpacking: Cesta k dobrodružstvu pre začiatočníkov

Ste pripravení na dobrodružstvo života? Tento sprievodca pre