Pod pojmom nárečie alebo dialekt (niektorí odborníci tieto pojmy oddeľujú) sa rozumie územne a funkčne vymedzený štruktúrny jazykový útvar, ktorým spontánne komunikuje obyvateľstvo určitej oblasti. Ide o územný variant národného jazyka s vlastnými pravidlami. Podrobne sa ním zaoberá aj dialektológia – náuka o teritoriálnych dialektoch. Je zrejmé, že nie každá slovenčina, čeština či angličtina je rovnaká. Znamená to, že preklady musí robiť naozaj skúsený profesionál, ktorý pozná na vysokej úrovni nielen spisovný jazyk, no tiež jeho nárečia. Ide o špecializovaný a obzvlášť precízny postup. Ak si aj myslíte, že daný jazyk ovládate na výbornú, menšie či väčšie regionálne odchýlky Vás môžu zaskočiť.

Ľubozvučná slovenčina

Hoci pôvodne je slovenský jazyk mäkký, pri putovaní krajinou sa môžete stretnúť i s jeho tvrdším variantom, prípadne rozdielnou melodikou a výrazmi, ktoré spisovná slovenčina nepozná. A to sme pomerne malá krajina. Nárečie skupiny ľudí v určitej oblasti sa dedí z pokolenia na pokolenie ústnym podaním. Keďže ide o nespisovné útvary, takýto jazyk sa používa zväčša mimo formálneho styku, a teda v súkromnom prostredí. Jazykovedci rozdelili nárečia aj podľa toho, k akému historickému obdobiu sa viažu. Vymedzili tiež žargón používaný istými sociálnymi skupinami a odborníkmi jednotlivých oblastí. Pokiaľ používate nespisovné slová bežne, môžete ich brať celkom prirodzene a podvedome ich používate aj v úradných dokumentoch. V takýchto prípadoch sa môže hodiť nezávislá jazyková korektúra. Tá si iste s nevhodnými slovami hravo poradí. Na Slovensku máme viac ako 30 nárečí, pričom rozdeľujeme tri hlavné skupiny, a teda západoslovenskú, stredoslovenskú a východoslovenskú. Povedali by ste, že Šarišania nazývajú zápalky švabliky? Modrý je pre nich belavy, peňaženka podiľar a namiesto žehlenia idú bigľovac. V Terchovej budete zase počuť namiesto všetkého šecko a väčší je tu vejčí. Kým západoslovenské nárečie porušuje často rytmický zákon, východoslovenské dĺžky nedáva vôbec a prízvuk kladie na predposlednú slabiku (normálne býva na prvej). Medzi klasické východoslovenské slová patrí napr. aj šeno (seno) alebo žima (zima).

Podoby českej reči

Aj keď sa v súčasnosti z jazyka mladej českej generácie vytrácajú tradičné nárečové prvky, ktoré ho značne spestrovali, stále sú tu pozorovateľné niekoľké špecifiká daných oblastí. Jednotlivé nárečové skupiny však nie sú až natoľko odlišné, aby boli vzájomne nezrozumiteľné. Výnimku môže tvoriť tešínske nárečie, ktoré znie skôr ako poľština. Územie Českej republiky sa dá rozdeliť na štyri nárečové skupiny: východomoravské (Daj múku ze mlýna na vozík.), stredomoravské (Dé móku zem léna na vozék.), české (Dej mouku ze mlejna na vozejk.) a sliezske (Daj muku ze mlyna na vozik.). Okrem toho sa tu využíva interdialekt, ktorý sa zvykne nazývaj aj všeobecná čeština (obsahuje jazykové prvky využívané na celom území). Nárečové rozdiely v tejto krajine sa pomaly stierajú a dialekt sa používa zväčša už iba na dedinách, no i napriek tomu je zaujímavé pozorovať i naďalej jeho vývoj.

Univerzálna angličtina?

Hoci sa dnes hovorí angličtinou v mnohých zemiach, každý angličtinár vie, že komunikácia v tejto reči môže byť v rôznych kútoch sveta odlišná, ba až zložitá. Anglický jazyk sa ako materčina používa v Spojenom kráľovstve, Írsku, USA, Austrálii, Novom Zélande, Kanade, no i v ďalších štátoch. Je tiež úradným jazykom Indie či Juhoafrickej republiky. V širšom spektre sa chápe aj ako medzinárodný dorozumievací prostriedok. Kvôli rozšíreniu v zemiach, kde nie je materinským jazykom, sa vytvorilo viacero jeho mutácií. Napríklad taká neobratná angličtina v podaní Čechov býva označovaná ako Czenglish. Anglický jazyk je skutočne neobvyklým jazykom. Prejavili sa v ňom frízske a saské vplyvy, no absorbovala aj dánsku a nórsku francúzštinu, neskôr sa do nej dostalo mnoho technických termínov z latinčiny a gréčtiny. S prihliadnutím na jej rozšírenie do nových oblastí bolo nutné doplniť slovník. Jazyk sa neustále rozvíja. Potom určite nikoho neprekvapí, že angličtina má naozaj veľa slov, no aj podôb. Najčastejšie sa zvykne hovoriť o britskej a americkej angličtine, no aj medzi nimi môže byť diametrálny rozdiel. Kým americky sa povedia sladkosti candy, britsky je to sweets. Šatník je americky closet a britsky wardrobe. Takýchto odchýlok je nespočetne. Pokiaľ si neviete s prekladom rady, prípadne potrebujete pomoc tlmočníka, obráťte sa na spoločnosť Aspena, ktorá má 20-ročné skúsenosti až s 50 jazykovými kombináciami a zamestnáva iba naozaj špičkových odborníkov.

 

Foto:  © [Peter Atkins] / Dollar Photo Club

 

Facebook Comments

Leave a Reply

You may also like

Pripravte sa na letné horúce dni so značkou SENCOR

Letné dni so sebou prinášajú vysoké teploty, pred